^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Zasady Rekrutacji

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim  na rok szkolny 2020/2021

Zasady rekrutacji opracowano na podstawie:

 • Zarządzenia Nr 186/2019 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 23 grudnia 2019r. W sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do Przedszkola Publicznego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie.
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (art. 131).
 • Uchwały Nr XXVIII/246/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 20.02.2020r. do 28.02.2020r. rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola w roku szkolnym 2019/2020, składają deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Od 02.03.2020r. do 17.03.2020r. - rodzice składają wniosek o przyjęcie do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim na rok szkolny 2020/2021;

Od 18.03.2020r. do 24.03.2020r. - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną na podstawie obowiązujących kryteriów:

- Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (art. 131):

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

- Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XXVIII/246/17 z dnia 28 grudnia 2017r.:

 1. realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez kandydata,
 2. oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata pozostaje w zatrudnieniu, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym,
 3. rodzice/opiekunowie prawni kandydata odprowadzają podatki na terenie gminy Kowalewo Pomorskie,
 4. co najmniej jedno z rodzeństwa kandydata będzie w roku szkolnym, którego wniosek dotyczy, kontynuowało wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Publicznym/oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, do których prowadzona jest rekrutacja lub będzie realizowało obowiązek szkolny w szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny,
 5. kandydat do Przedszkola Publicznego zamieszkuje w miejscowości należącej do obwodu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim lub oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat, funkcjonuje przy obwodowej szkole podstawowej.

Do 30.03.2020r. - komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Do 8.04.2020r. - rodzice składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny w postaci pisemnego oświadczenia. Brak potwierdzenia woli w ustalonym w harmonogramie terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Do 14.04.2020r. - komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki.

Procedura odwoławcza

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które w wyniku rekrutacji nie zostały przyjęte do przedszkola mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
  i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja uzupełniająca

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/2019 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 23 grudnia 2019r.

ustala się na rok szkolny 2020/2021 terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim:

 • od 4 maja 2020 r. do 11 maja 2020 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do Przedszkola Publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • od 12 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Przedszkola Publicznego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe,
 • 19 maja 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • do 27 maja 2020 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
 • 1 czerwca 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Copyright © 2017. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.