^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Opłaty

 

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 9,18 zł.

 

Numer konta na które można dokonać wpłaty za przedszkole:

Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim

80949600080000172020000044

UCHWAŁA NR VII/60/19
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych  w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Kowalewo Pomorskie

Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245) art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245 i z 2019 poz. 534, poz. 730 i poz. 761.) oraz art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

1. Ustala wysokość opłat pobieranych za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

2. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych realizowane jest bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statutach przedszkoli.

3. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł (słownie: jeden złotych) za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym.

4. W przypadku gdy więcej niż jedno dziecko z rodziny korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym opłaty o której mowa w §3 nie pobiera się za drugie i kolejne dziecko. Zwolnienie z opłaty następuje na wniosek rodziców, opiekunów prawnych.

5. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w §3, w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.

7. Traci moc Uchwała nr XXXIII/299/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie (Dz. U. Woj. Kuj-Pom z 2018 r. poz. 3248).

8. Uchwala wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego, z dniem 1 września 2019 r.

                                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                                             Rady Miejskiej

                                                                                                                            Jerzy Orłowski

 

BEZPŁATNE NAUCZANIE, WYCHOWANIE I OPIEKA REALIZOWANE

SĄ W GODZINACH 8:30 - 13:30

ZGODNIE Z ZAPISEM W STATUCIE PRZEDSZKOLA

Copyright © 2014. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.

Designed by DiabloDesign.eu.

 

Copyright © 2024. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.