^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Zasady Rekrutacji

 

Zasady rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim na rok szkolny 2023/2024

 

Zasady rekrutacji opracowano na podstawie:

  • Zarządzenia Nr 13/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Publicznego, oddziałów przedszkolnych w  publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie.
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (art. 131).
  • Uchwały Nr XXVIII/246/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów.

 

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w naszej placówce nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola w roku szkolnym 2022/2023, składają jedynie deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 w  terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj.  13.02.2023r.

 

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

1.

od 20.02.2023r. do 08.03.2023r.

rodzice składają wniosek o  przyjęcie do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim na rok szkolny 2023/2024

2.

od 09.03.2023r. do 21.03.2023r.

weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną na podstawie  obowiązujących kryteriów

3.

do 24.03.2023r.

komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji (co nie oznacza przyjęcia do przedszkola) i niezakwalifikowanych

4.

do 31.03.2023r.

rodzice składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny w postaci pisemnego oświadczenia. Niepodpisanie w/w potwierdzenia  we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych

5.

do 05.04.2023r.

komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki

2. Procedura odwoławcza

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które w wyniku rekrutacji nie zostały przyjęte do przedszkola mogą:

  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  • uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem,
  • wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania,
  • na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

3. Rekrutacja uzupełniająca

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 27 stycznia 2023r ustala się na rok szkolny 2023/2024 terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim:

1.

od 09.05.2023r. do 18.05.2023r.

rodzice składają wniosek o  przyjęcie do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim na rok szkolny 2023/2024

2.

od 19.05.2023r. do 25.05.2023r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe,

3.

do 30.05.2023r.

komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji (co nie oznacza przyjęcia do przedszkola) i niezakwalifikowanych

4.

do 05.06.2023r.

rodzice składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny w postaci pisemnego oświadczenia. Niepodpisanie w/w potwierdzenia  we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych

5.

do 09.06.2023r.

komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki

 

1.

od 12.05.2022r. do 19.05.2022r.

rodzice składają wniosek o  przyjęcie do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim na rok szkolny 2022/2023

2.

od 20.05.2022r. do 26.05.2022r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe,  

3. 

     31.05.2022r.

komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę

kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji (co nie oznacza przyjęcia do przedszkola) i niezakwalifikowanych  

4.

do 07.06.2022r.

rodzice składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny w postaci pisemnego oświadczenia. Niepodpisanie w/w potwierdzenia  we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych

5.

do 14.06.2022r.

komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki

Copyright © 2023. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.